پژوهش

رسالت اصلی هیئت اندیشه‌ورز ما، پژوهش و ایده پردازی در موضوعات و مسائل مورد ابتلای نظام اسلامی در عرصه اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی با تکیه بر بنیان اجتهادی حوزه‌های علمیه و به‌کارگیری تخصص‌های دانشگاهی در راستای ارائه راهکار‌های سیاستی به دستگاه‌های تصمیم‌ساز و اجرایی است.
معتقدیم پژوهشی ارزشمند است که از یک‌سو برخاسته از نیازهای زمانه بوده، و از سوی دیگر، مستظهر به مجموعه دانش‌های سنتی و مدرن دخیل در موضوع خود باشد؛ و در این صورت است که می‌توان امیدوار به حرکت در مرزهای دانش بود.

فهرست