متن آموزشی کلیات اقتصاد خرد

مجموعه حاضر به‌عنوان متن ‌آموزشی درس «کلیات اقتصاد ۱» برای دانش‌پژوهان دوره آموزش پودمانی اقتصاد هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان و جمیع علاقه‌مندان مباحث اقتصادی، تدوین شده است. این مجموعه، حاصل پیاده‌سازی و ویراستاری علمی کلاس‌های درس کلیات اقتصاد خرد با ارائه آقای دکتر سیدمحمدجواد رزمی، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، در تابستان سال ۱۳۹۷ در اولین دوره پودمانی اقتصاد می‌باشد که بر اساس یکی از معتبرترین کتب کلیات اقتصاد (کلیات اقتصاد منکیو)، بازنویسی و تکمیل گشته است.

در تدوین این مجموعه حتی الامکان از پیچیدگی‌های فنی و ریاضی اقتصاد خرد، اجتناب و سعی شده است تا مباحث کاربردی آن هر چه بیشتر با بیان توصیفی و تحلیل‌های مفهومی توأم گردد.
مطالعه این اثر به کلیه فضلای حوزوی و دانشگاهی علاقه‌مند به مباحث اقتصاد خرد توصیه می‌شود.

متن آموزشی کلیات اقتصاد کلان

مجموعه حاضر به‌عنوان متن ‌آموزشی درس «کلیات اقتصاد ٢» برای دانش‌پژوهان دوره آموزش پودمانی اقتصاد هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان و جمیع علاقه‌مندان مباحث اقتصادی، تدوین شده است. این مجموعه، حاصل پیاده سازی و ویراستاری کلاس‌های درس کلیات اقتصاد کلان با ارائه آقای دکتر علی‌اکبر ناجی میدانی ، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، در تابستان سال ۱۳۹۷ در اولین دوره پودمانی اقتصاد می‌باشد.
در تدوین این مجموعه حتی الامکان از پیچیدگی‌های فنی و ریاضی اقتصاد کلان، اجتناب و سعی شده است تا مباحث کاربردی آن هر چه بیشتر با بیان توصیفی و تحلیل‌های مفهومی توأم گردد.
مطالعه این اثر به کلیه فضلای حوزوی و دانشگاهی علاقه‌مند به مباحث اقتصاد کلان توصیه می‌شود.

فهرست