آموزش

استمرار و شادابی پژوهش منوط به جریان مداوم آموزش به ویژه در مقاطع عالی است، چه از حیث تربیت نیرو و چه از حیث صیقل خوردن اندیشه محقق در کلاس درس و مخاطبه با طالبان علم. ضرورت آموزش دوچندان خواهد شد چنانچه عرصه‌های پژوهشی مورد نیاز، فاقد برنامه درسی مناسب برای هدایت طالبان علم و جویندگان دانش به این مسیر باشد.
آموزش‌های تلفیقی و چندرشته‌ای در بستر حوزه‌های علمیه، وادی نو و دشواری است که ما به مدد الهی و با ایده‌های جدید وارد آن شده‌ایم.

فهرست