متن کامل نشست‌های۱۳۹۶

شماره نشست

عنوان نشست

استاد

دریافت متن

اقتصادنا ۱

ارتباط وجوهات شرعی و مالیات‌های حکومتی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

دکتر مهدی موحدی

اقتصادنا ۲

درآمدی بر فقه پول و بانک

حجت الاسلام‌والمسلمین دکتر حسین‌زاده بحرینی

اقتصادنا ۳

بررسی سیره پیامبر اکرم در مقابله با تهدیدهای اقتصادی و دلالت های آن برای اقتصاد مقاومتی

دکتر سعید سیدحسین زاده

اقتصادنا ۴

دلالت های مثلی یا قیمی بودن اموال در تعریف ماهیت پول

حجت الاسلام والمسلمین محسن ملکی

اقتصادنا ۵

رهیافت حقوقی و روش رئالیسم در تبیین عدالت اقتصادی اسلام

دکتر سید احسان خاندوزی

اقتصادنا ۶  ثابت و متغیر در تفسیر اقتصادی قرآن کریم حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی معلمی
اقتصادنا ۷ الگوی توزیع درآمد از منظر قرآن کریم با روش استنباط نظریه حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید کاظم رجائی
اقتصادنا ۸  الگوی تأمین اجتماعی در اقتصاد مقاومتی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید رضا حسینی
اقتصادنا ۹ مدیریت و بهره برداری انفال در نظام اقتصادی اسلام حجت الاسلام والمسلمین دکتر سعید فراهانی فرد
اقتصادنا ۱۰ نقش نظام وقف و نهادهای خیریه در اقتصاد مقاومتی دکتر مهدی طغیانی
اقتصادنا ۱۱ توسعه اقتصادی ارزش‌مدار و پارادوکس رذائل خصوصی فوائد عمومی‌اند حجت الاسلام والمسلمین دکتر جواد ایروانی
اقتصادنا ۱۲ وقف پول از منظر فقه حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی کاظمی