صوت جلسات تخصصی اقتصادنا با محوریت مباحث پولی و بانکی بعلاوه صوت جلسات دوره فشرده بانکداری اسلامی

صوت جلسات تخصصی اقتصادنا با محوریت مباحث پولی و بانکی

اقتصادنا ۱۳- دکتر مهدی دولت‌آبادی؛ خلق پول بانکی با رویکرد ترازنامه‌ای

اقتصادنا ۱۴- دکتر حسین صمصامی؛ ماهیت‌شناسی نظام بانکی در ایران

اقتصادنا ۱۵- دکتر محمداسماعیل توسلی؛ ماهیت پول حقیقت یا اعتبار؟

اقتصادنا ۱۶- دکتر علی مروی؛ الگوی بدیل خلق پول درون‌زا

اقتصادنا ۱۸- دکتر رسول بخشی؛ بخش اول – خودتحریمی یا تحریم‌های دلاری

————————————————–

صوت جلسات دوره فشرده بانکداری اسلامی

جلسه ۱- کارکردهای بانک در بانکداری متعارف

جلسه ۲- تفاوت بهره و ربا و نقد دیدگاه‌های مختلف

جلسه ٣- اصول بنیادین بانکداری اسلامی

جلسه ۴- ضوابط فقهی عمومی بانکداری بدون ربا

جلسه ۵- ماهیت سپرده بانکی

جلسه ۶- ماهیت سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری

جلسه ٧- بررسی فقهی سپرده سرمایه‌گذاری

جلسه ٨- نحوه توزیع سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری

جلسه ٩- انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری

جلسه ١٠- تخصیص منابع بانکی

جلسه ١١- کارمزد در حساب‌های قرض‌الحسنه

جلسه ١٢- تخصیص منابع بانکی – عقد مرابحه

جلسه ١٣- عقد مرابحه بانکی

جلسه ١۴- کارت اعتباری مرابحه

جلسه ١۵- اجاره به‌شرط تملیک، جعاله و جریمه تأخیر

جلسه ١۶- تکمیلی کارت مرابحه و قرارداد سلف

جلسه ١٧- قرارداد سلف

جلسه ١٨- قرارداد استصناع

جلسه ١٩- قرارداد خرید دین

جلسه ٢٠- قرارداد شرکت

جلسه ٢١- انواع مشارکت

جلسه ٢٢- مضاربه، مضارعه و مساقات

جلسه ٢٣- مهندسی مالی عقود

جلسه ٢۴- تکمیلی بحث‌های تجهیز و تخصیص منابع

جلسه ٢۵- اعتبار در حساب جاری و جریمه تأخیر

جلسه ٢۶- نحوه تصویب وجه التزام

جلسه ٢٧- بررسی فقهی وجه التزام

جلسه ٢٨- ادامه بررسی فقهی وجه التزام و راهکارهای جایگزین آن

جلسه ٢٩- راهکارهای جریمه تأخیر و اقسام سودهای بانکی