بروشور فعالیت‌ها

گزارش فعالیت‌های هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد از ابتدای تاسیس تا مهرماه ۱۳۹۷
گزارش فعالیت‌های هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد از مهرماه ۱۳۹۷ تا خردادماه ۱۳۹۸